Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HanzeBloem

Artikel 1 Definities

 1. HanzeBloem: Sanne Peters, gevestigd te Hattem, Wismar 29.
 2. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een activiteit of in wiens naam HanzeBloem een workshop organiseert of een reservering pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd. Onder opdrachtgever wordt ook verstaan degene die deelneemt aan de workshop en degene die een reservering plaatst voor een workshop.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met HanzeBloem, die betrekking hebben op de producten of diensten van HanzeBloem.
 4. Activiteit: de door HanzeBloem aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit één creatieve workshop bloemschikken.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door HanzeBloem te leveren producten of te verrichten diensten.
 2. HanzeBloem kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. De opdrachtgever aanvaardt de toepassing van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met HanzeBloem of het deelnemen aan een activiteit van HanzeBloem.
 2. Bij strijdigheden van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever of leverancier prevaleren eerstgenoemde tenzij HanzeBloem en de opdrachtgever anders schriftelijk overeenkomen.
 3. HanzeBloem is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijziging daarvan en/of aanvulling daarop, als ze die schriftelijk heeft geaccepteerd.
 4. Deelname is vrijwillig en op eigen risico.

 

Artikel 4. Tot standkoming en inhoud overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk en/of per e-mail een aanbod van HanzeBloem aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van HanzeBloem een schriftelijke en/of per e-mail overeenkomst.
 2. Wie (namens een rechtspersoon, opdrachtgever of leverancier) een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van HanzeBloem is beperkt tot maximaal de workshopprijs per individuele deelnemer.
 2. HanzeBloem is niet aansprakelijk voor schade door de door HanzeBloem geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de opdrachtgever of een derde.
 3. HanzeBloem is noch tegenover de opdrachtgever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de opdrachtgever of derden of andere eigendommen van de opdrachtgever of derden. Voor gevolgschade is Hanzebloem niet aansprakelijk.
 4. HanzeBloem is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de opdrachtgever of derden. De opdrachtgever vrijwaart HanzeBloem voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door HanzeBloem verrichte diensten en/of producten.
 5. HanzeBloem zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. HanzeBloem verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:

– niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van HanzeBloem en/of door HanzeBloem ingeschakelde derden, persoonlijke omstandigheden en onvoorziene omstandigheden, werkstaking, minder dan zes deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan HanzeBloem toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. HanzeBloem is in die gevallen niet schadeplichtig.

 

Artikel 6. Betaling

 1. De betaling van de factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop te zijn ontvangen door HanzeBloem. Komt een opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet of gedeeltelijk na dan is Hanzebloem gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.
 2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. HanzeBloem behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de opdrachtgever te vorderen.
 4. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.
 5. Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die HanzeBloem lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtgever tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan HanzeBloem voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00 vermeerderd met de omzetbelasting.
 7. Bij individuele deelname aan een workshop dient de betaling van de factuur uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop te zijn ontvangen door HanzeBloem. Indien de factuur 14 dagen voor aanvang van de workshop niet is voldaan heeft HanzeBloem het recht de reservering te annuleren. In dit geval wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
 8. Indien een workshop waarvoor een individuele deelnemer zicht heeft aangemeld niet doorgaat vanwege onvoldoende deelnemers, krijg de deelnemer schriftelijk, per e-mail bericht. Het volledig betaalde bedrag wordt vervolgens teruggestort.
 9. Indien een individuele deelnemer onverwacht is verhinderd kan zonder extra kosten een andere persoon aan de workshop deelnemen. De gegevens van de vervangende deelnemer dienen per email uiterlijk 2 uur voor aanvang van de workshop te worden doorgegeven aan HanzeBloem.

 

Artikel 7. Annuleren

 1. Een annulering is geldig vanaf het moment dat een workshop schriftelijk per e-mail is geannuleerd.
 2. Bij individuele deelname kan tot 6 weken voor de datum van een workshop kosteloos worden geannuleerd. Indien de workshop al is betaald wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort.
 3. Bij groepen brengen wij bij annuleren tot 6 weken voor de datum van de workshop 15 euro administratiekosten in rekening.
 4. Bij annulering tussen zes en twee weken voor aanvang van een workshop wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 5. Bij annulering tussen twee weken en één week voor aanvang van de workshop wordt 70% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 6. Bij annulering minder dan één week voor aanvang van een workshop is het volledige factuurbedrag verschuldigd en wordt er geen geld geretourneerd.

 

Artikel 8. Het verrichten van diensten

 1. HanzeBloem zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

 

Artikel 9. Werkmateriaal

 1. De prijzen van de workshops zijn inclusief alle benodigde materialen zoals bloemen, ondergronden en bijmaterialen, tenzij anders vermeld.
 2. Gereedschap zoals een scherp aardappelmesje, een draadtang en een snoeischaar dienen door de deelnemer zelf meegebracht te worden.
 3. Op zelf gemaakte werkstukken geldt geen garantie;
 4. Voorbeelden zijn onder voorbehoud en hangt af van de beschikbaarheid van materialen.
 5. Het dupliceren en vermenigvuldigen van beschikbaar gesteld materiaal is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van HanzeBloem.

 

Artikel 10. Publicatie

HanzeBloem is gerechtigd om foto’s die tijdens de workshop worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken.

 

Download de algemene voorwaarden als pdf-formaat